สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
 ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
คำนวณปันผล / เฉลี่ยคืน
ประชาสัมพันธ์ สพฐ.
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
รวมลิ้งค์

เครือข่ายสหกรณ์
สพป. เขตต่าง ๆ
ธนาคาร
หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถิติการเข้าชม


นับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
     วันนี้ 7   
     เมื่อวานนี้ 417   
     เดือนนี้ 5,735   
     เดือนที่ผ่านมา 3,681   
     ปีนี้ 20,574   
     ปีที่ผ่านมา 43,762   

   สัญลักษณ์


     

     ความหมายของสัญลักษณ์
     1. พญานาคตระหวัดหาง เป็นวงกลม เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์
     2. เกลียวเชือก เป็นสัญลักษณ์ของสหกรณ์ คือ เป็นการร่วมมือกัน กลมเกลียวกัน เพื่อนำมารวมกันเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วัตถุประสงค์


            สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกโดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน ในข้อต่อไปนี้

   1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร
   2. ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก
   3. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
   4. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
   5. ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจำนอง หรือรับจำนำซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
   6. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
   7. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
   8. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
   9. ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการสหกรณ์
   10. ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
   11. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
   12. ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
   13. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
   14. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
   15. ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
   16. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
   17. กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง ซื้อ แลกเปลี่ยน โอน หรือรับโอน เช่าหรือให้เช่า จำนอง จำนำหรือรับจำนำ ขาย หรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินตลอดจนดำเนินการกิจการอื่นบรรดาที่เกี่ยวเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย
   18. ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวเนื่องในการจัดการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ 044611581 , 044612264 , 044620038 และ 044620039 ::: Fax ต่อ 123,199
  เว็บไซต์ : www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th