สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
 ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
คำนวณปันผล / เฉลี่ยคืน
ประชาสัมพันธ์ สพฐ.
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
รวมลิ้งค์

เครือข่ายสหกรณ์
สพป. เขตต่าง ๆ
ธนาคาร
หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์




สถิติการเข้าชม


นับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
     วันนี้ 7   
     เมื่อวานนี้ 417   
     เดือนนี้ 5,735   
     เดือนที่ผ่านมา 3,681   
     ปีนี้ 20,574   
     ปีที่ผ่านมา 43,762   
ฝ่ายจัดการ


นายสนอง   กาญจนการุณ
ผู้จัดการ



นางเบญพร   จันทะเมนชัย
รองผู้จัดการ

ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายบัญชี/พัสดุ
และฝ่ายสวัสดิการ




นางชุติกาญจน์   บุญยะบาล
รองผู้จัดการ

ฝ่ายธุรการ, ฝ่ายประมวลผล
และฝ่ายฌาปนกิจ




นางลดาวัลย์   ยังยิ้ม
รองผู้จัดการ

ฝ่ายสินเชื่อและฝ่ายบำนาญ





หัวหน้าฝ่าย


นางภานิชา   นิลพยัคฆ์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอประโคนชัย


นางนิลเนตร   ชาลี
ฝ่ายบัญชีและพัสดุ



นางสุกานดา   จันทร์งาม
ฝ่ายการเงิน



นางธวัลรัตน์   ศิริวัฒนกุล
ฝ่ายธุรการและประมวลผล



นางสาวมัชชารินทร์   กิจคณะ
ฝ่ายบำนาญ



นางกุสลิน   แผ้วพลสง
ฝ่ายสวัสดิการ



เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ


นางจิดาภา   ศรีสะอาด
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอพุทไธสง,อำเภอนาโพธิ์
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์


น.ส.ถาวรีย์   โรจนากาศ
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตจังหวัด 1, อำเภอห้วยราช
อำเภอบ้านด่าน,พนง.เขต1



นางจิตติมา   จันทะสอน
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอลำปลายมาศ



นางอมรวรีร์   คำแก้วโชติพันธ์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอกระสัง
อำเภอพลับพลาชัย,พนง.เขต2



นางธิติยา   ศรีเมืองแก้ว
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอเมือง 14



นางพูนทรัพย์   ปลงรัมย์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอคูเมือง, อำเภอแคนดง



นางสาวนภาพร   จันทะเมนชัย
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอโนนสุวรรณ, อำเภอหนองกี่
อำเภอหนองหงส์



นายรุ่งทิวา   โสภา
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตจังหวัด 2, เทศบาล



นางสาววิชชุลดา   เดชเจริญ
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอสตึก,พนง.เขต 4



นายธนาธร   อนันต์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอบ้านกรวด
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ



นางสาวโชติกา   เรืองประโคน
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอนางรอง,พนง.เขต 3



นายพร้อมพล   ซารัมย์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอเมือง 13



นางสาวจุฬาลักษณ์   สมานชาติ
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอละหานทราย,อำเภอปะคำ
อำเภอโนนดินแดง



เจ้าหน้าที่ฝ่ายบำนาญ


นางสิริการย์   บุญเรืองรุจนันท์
ฝ่ายบำนาญ



นางสาวสุภัทชฎา   มุ่งดี
ฝ่ายบำนาญ



เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ


นางสาวสรัญญา   คำทา
ฝ่ายสวัสดิการ



นางสาวชุตินธร   ซ้ายจันทึก
ฝ่ายสวัสดิการ



เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ และประมวลผล


นางรชยา   คงสินธนกร
ฝ่ายธุรการและประมวลผล



นายอนุพงศ์   เมิดไธสง
ฝ่ายธุรการและประมวลผล



เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน


นางสาวจุฑามาศ   ซารัมย์
ฝ่ายการเงิน



นางสาวเพชรรัตน์   แสงพรมชารี
ฝ่ายการเงิน



เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและพัสดุ


นางวรวรรณ   อามาตร
ฝ่ายบัญชีและพัสดุ



เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกหนี้พิเศษ


นางปภาณษา   สหปภาพัฒน์
ฝ่ายลูกหนี้พิเศษ



นายชยพล   ดิษยศิริกร
ฝ่ายลูกหนี้พิเศษ



นิติกร


นายเสน่ห์   สร้อยแสง
นิติกร



เจ้าหน้าที่ฝ่ายฌาปนกิจสงเคราะห์


นางสาวธิดา   ตั้งฉัตรชัย
ฝ่ายฌาปนกิจสงเคราะห์



นางสาวสร้อยทิพย์   วรรณเกตุ
(ลูกจ้างประจำ)



นางสาวชมพูนุท   เจริญวัชราวีร์
(ลูกจ้างประจำ)



ลูกจ้างประจำ


นางวันเพ็ญ   สมอ่อน
แม่บ้าน



นางจิรญา   ปราศจาก
แม่บ้าน



นายประดิษฐ์   ปราศจาก
พนักงานขับรถ



นายภิเพก   ปราศจาก
พนักงานขับรถ









ลูกจ้างชั่วคราว


นายกฤศณัฏฐ์   ณัฏนันทชนม์
ยามรักษาความปลอดภัย













  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ 044611581 , 044612264 , 044620038 และ 044620039 ::: Fax ต่อ 123,199
  เว็บไซต์ : www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th