สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2560
สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
คำนวณปันผล / เฉลี่ยคืน
ประชาสัมพันธ์ สพฐ.
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
รวมลิ้งค์

เครือข่ายสหกรณ์
สพป. เขตต่าง ๆ
ธนาคาร
หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าชมIP : 54.221.93.187


   ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด


ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสหกรณ์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2555
ว่าด้วยการรับเงินฝาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2548
ว่าด้วยการรับ การลาออก และการให้ออก จากสมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2545
ว่าด้วยการรับ - จ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2545
ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542
ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2545
ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2545
ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร พ.ศ.2545
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2553
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมสหกรณ์ พ.ศ.2550
ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2555
ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544
ว่าด้วยการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2550
ว่าด้วยสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2555
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ การให้สวัสดิการเพื่อความมั่นคง (ก.ส.ค.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
ว่าด้วยการให้สวัสดิการแก่สมาชิก (ก.ส.ส.1) (ฉบับที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2552
ว่าด้วยการให้สวัสดิการแก่สมาชิก (ก.ส.ส.2) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ก.ส.ช.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
ว่าด้วยสวัสดิการการครองชีพ (ส.ก.ช.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
ว่าด้วยการให้สวัสดิการเงินกู้พิเศษ เพื่อการให้สวัสดิการแก่สมาชิก (ก.ส.ส.) พ.ศ.2553
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ขอเกษียณอายุก่อนกำหนด พ.ศ.2554  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
   โทรศัพท์ 044611581 , 044612264 , 044620038 และ 044620039 ::: Fax ต่อ 123,199 เว็บไซต์ - www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th