สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
 ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
คำนวณปันผล / เฉลี่ยคืน
ประชาสัมพันธ์ สพฐ.
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
รวมลิ้งค์

เครือข่ายสหกรณ์
สพป. เขตต่าง ๆ
ธนาคาร
หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถิติการเข้าชม


นับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
     วันนี้ 7   
     เมื่อวานนี้ 417   
     เดือนนี้ 5,735   
     เดือนที่ผ่านมา 3,681   
     ปีนี้ 20,574   
     ปีที่ผ่านมา 43,762   

   ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2560
การช่วยเหลือการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2560
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560
ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2560
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสหกรณ์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2555
ว่าด้วยการรับเงินฝาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2548
ว่าด้วยการรับ การลาออก และการให้ออก จากสมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2545
ว่าด้วยการรับ - จ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2545
ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542
ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2545
ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2545
ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร พ.ศ.2545
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมสหกรณ์ พ.ศ.2550
ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2555
ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544
ว่าด้วยการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2550
ว่าด้วยสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2555
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ การให้สวัสดิการเพื่อความมั่นคง (ก.ส.ค.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
ว่าด้วยการให้สวัสดิการแก่สมาชิก (ก.ส.ส.1) (ฉบับที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2552
ว่าด้วยการให้สวัสดิการแก่สมาชิก (ก.ส.ส.2) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ก.ส.ช.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
ว่าด้วยสวัสดิการการครองชีพ (ส.ก.ช.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
ว่าด้วยการให้สวัสดิการเงินกู้พิเศษ เพื่อการให้สวัสดิการแก่สมาชิก (ก.ส.ส.) พ.ศ.2553
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ขอเกษียณอายุก่อนกำหนด พ.ศ.2554  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ 044611581 , 044612264 , 044620038 และ 044620039 ::: Fax ต่อ 123,199
  เว็บไซต์ : www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th